MAD-Research

kunst.vormen: de expositie

Oproep voor kunstwerken / Call for artworks

Dat er interessante interacties ontstaan tussen kunststudenten en hun docenten bewijst de Research Group, een kunstenaarscollectief dat ontstond in 1967 op initiatief van een aantal kunststudenten en hun docent. De invloed van dit collectief laat nog steeds zijn sporen na op de lokale ontwikkelingen in het kunstonderwijs, met name in hun verwijzing naar onderzoek als drijfveer voor hun activiteiten als kunstenaars. Het werk van de Research Group wordt in Het Stadsmus tentoongesteld in de bijhorende expo, gecureerd door Edith Doove.

In het verlengde van deze tentoonstelling is het idee voor de expo kunst.vormen ontstaan. Deze expositie over kunst en educatie in onze eigen MAD-Gallery wordt samengesteld door de onderzoeksgroep Art Education van de educatieve masteropleiding beeldende kunsten. Om die tentoonstelling vorm te geven zijn we op zoek naar artistieke beelden, ontstaan door of gemaakt door kunstenaar-leraren.

***

The emergence of interesting interactions between art students and their teachers is evidenced by the Research Group, an artists’ collective that originated in 1967 at the initiative of a group of art students and their teacher. The influence of this collective still leaves its mark on local developments in art education, particularly in their emphasis on research as a driving force for their activities as artists. The work of the Research Group will be exhibited at Het Stadsmus in the accompanying exhibition, curated by Edith Doove.

In line with this exhibition, the idea for the ‘kunst.vormen’ expo emerged. This exhibition on art and education in our own MAD-Gallery is curated by the Art Education research group of the educational master’s program in visual arts. To shape that exhibition, we are looking for artistic works, created by or made by artist-teachers.

Fragment from “Bringer of Blessings”

Visie van de tentoonstelling kunst.vormen / Vision of the exposition

Als kunstenaar-leraar is het niet altijd evident een balans te vinden tussen de eigen praktijk en de uitdagingen die het leraarschap met zich meebrengt. Beide praktijken zullen elkaar wellicht beïnvloeden, al dan niet bewust.

De kunstenaar-leraar staat authentiek voor de klas en inspireert zo zijn leerlingen/studenten op een kenmerkende manier. Dit kan gaan over de eigen visie op kunst die doorsijpelt in de aard van lesopdrachten, een onderwijsvisie die meer vorm krijgt door de eigen artistieke praktijk, een specifieke aanpak om tot creëren te komen, de inspiratie uit de kunstpraktijk bij het samenstellen van een les, het creatief ontwerp van didactisch materiaal, het begeesterd overbrengen van inhouden of het demonstreren van technieken in materialen die de kunstenaar-leraar fascinerend vindt.

Voor de tentoonstelling zoeken we beelden die de ruimte tussen het kunstenaarschap en het leraarschap zichtbaar maken. Werk dat zich in de tussenruimte bevindt is werk dat niet louter ontstaan is vanuit een artistieke praktijk en werk dat niet louter ontstaan is als didactisch materiaal. Deze expo wil de tussenruimte zijn voor werk dat ontstaan is vanuit het spanningsveld tussen de kunstenaarspraktijk en de onderwijspraktijk.

***

As an artist-teacher, it’s not always easy to find a balance between one’s own practice and the challenges that teaching brings. Both practices will likely influence each other, consciously or not.

The artist-teacher stands authentically in front of the class, inspiring their students in a distinctive way. This could involve their own artistic vision seeping into the nature of lesson assignments, an educational philosophy taking shape through their own artistic practice, a specific approach to creativity, drawing inspiration from artistic practice when designing a lesson, creatively designing teaching materials, passionately conveying content, or demonstrating techniques in materials that fascinate the artist-teacher.

For the exhibition, we are seeking images that make visible the ‘third space’ between artistry and teaching. Work situated in this space is not solely born from artistic practice nor purely conceived as teaching material. This exhibition aims to be the space for work that arises from the tension between artistic practice and educational practice.

Richtlijnen expo-bijdrage / Guidelines for contributions

BEELD

De vorm is vrij te bepalen. Je stuurt een foto of een link naar het werk dat je wenst te exposeren naar kunst.vormen@pxl.be voor 14 juni 2024. Onderstaande lijst kan eventueel richting geven:

 • Beelden die ontstaan zijn vanuit een wederzijdse inspiratie tussen leraar/docent en leerling/student
 • Zelf ontworpen didactisch materiaal met beeldende kwaliteiten
 • Video, geluid, installatie, 2D, 3D, documentatie uit de participatieve kunstpraktijk
 • Logboeken en schetsboeken van de kunstenaar-leraar
 • Voorbeelden van opstellingen van stillevens waarin de artistieke blik van de kunstenaar-leraar zichtbaar wordt
 • Voorstudies, prototypes, maquettes, experimenten
 • Leraar/docent die samen met een leerling/student werk wil indienen dat met elkaar verbonden is

TEKST

Maximaal één A4, met daarin de volgende punten beschreven:

 • Een beschrijving van het werk en hoe het tot stand is gekomen
 • Een verantwoording van de relevantie voor de expo kunst.vormen
 • Je naam en e-mailadres
 • De afmetingen van het werk, indien van toepassing

Neem gerust contact op bij vragen: kunst.vormen@pxl.be

***

IMAGE

The form is free to determine. You can send a photo or a link to the work you wish to exhibit to kunst.vormen@pxl.be by June 14, 2024. The following list can provide some guidance:

 • Images arising from mutual inspiration between teacher/instructor and student
 • Self-designed teaching materials with visual qualities
 • Video, sound, installation, 2D, 3D, documentation from participatory art practices
 • Logs and sketchbooks of the artist-teacher
 • Examples of still life setups showcasing the artistic perspective of the artist-teacher
 • Preliminary studies, prototypes, models, experiments
 • Teacher/instructor who wishes to submit work connected with a student

TEXT

Maximum one A4 page, including the following points:

 • A description of the work and how it came about
 • A justification of its relevance for the kunst.vormen expo
 • Your name and email address
 • The dimensions of the work, if applicable

Feel free to contact us with any questions: kunst.vormen@pxl.be

Belangrijke data / Important dates

Deadline indienen voorstel expo-bijdrage: 14 juni 2024

Resultaten selectiecommissie: 27 juni 2024

Tentoonstellingsdata: 07 november 2024 – 20 december 2024

Inleveren werken: 30 september tot 4 oktober 2024

We kijken uit naar je deelname!

***

Deadline for submitting exhibition proposals: June 14, 2024

Selection committee results: June 27, 2024

Exhibition dates: November 7, 2024 – December 20, 2024

Artwork submission: September 30 – October 4, 2024

We look forward to your participation!

Silver object

MAD-Research